Fundacja Ad Operam

Statut

Statut Fundacji Promocji Kultury i Sztuki Ad Operam

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Promocji Kultury i Sztuki Ad Operam, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Małgorzatę Stachurę oraz Małgorzatę Stabrawę, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Annę Paszkiewicz w kancelarii notarialnej w Krakowie przy ul. Józefa Friedleina 7/11, w dniu 4 marca 2015 roku.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

Celem Fundacji jest działalność kulturalno-oświatowa, szczególnie w zakresie wspierania i promocji działalności kulturalnej w obszarze wszystkich dziedzin kultury i sztuki oraz wsparcia rozwoju artystów.

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. promocję działalności instytucji kulturalnych, promocję imprez kulturalnych oraz działalności artystów polskich,
b. organizowanie oraz współorganizowanie wydarzeń kulturalno-edukacyjnych promujących kulturę i sztukę oraz artystów,
c. opiekę artystyczną nad zespołami, grupami artystów i artystami indywidualnymi, wybieranymi przez Fundację,
d. prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz poradnictwa dla polskich artystów,
e. prowadzenie regularnej działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
f. prowadzenie portalu internetowego w zakresie realizacji celów statutowych,
g. organizowanie koncertów, cykli koncertów, występów, konkursów oraz oprawy muzycznej wydarzeń różnego typu,
h. udzielanie pomocy organizacyjnej, finansowej oraz rzeczowej dla osób i jednostek podejmujących i prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2 000 zł (dwa tysiące złotych), z czego 1 000 zł (tysiąc złotych) będzie przeznaczone na działalność gospodarczą w przypadku jej rejestracji, oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Majątek zostaje wniesiony w równej części przez Fundatorów.
2. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku fundacji,
e. odsetek bankowych,
f. dochodów z działalności gospodarczej.
3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych oraz pokryciu kosztów działalności Fundacji.
4. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

§ 9

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. O rozpoczęciu działalności gospodarczej decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej jednogłośnie.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych oraz pokryciu kosztów działalności Fundacji.
4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
a. wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.1,
b. pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, mediach elektronicznych oraz pozostałych mediach – PKD 73.12
c. restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne – PKD 56.10.A
d. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
e. działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką – PKD 90.0
f. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.19.Z
g. sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z

Rozdział V. Władze Fundacji

§ 10

Władzą w Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Zarząd

§ 11

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, wyznaczonych na czas nieokreślony.
2. Pierwszy skład Zarządu stanowią Fundatorzy.
3. Kolejni członkowie Zarządu wybierani są przez Zarząd jednomyślną uchwałą pozostałych członków.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji skierowanej do Zarządu,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (rażące naruszenie zasad statutowych, nieprzestrzeganie postanowień i uchwał władz Fundacji; brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Fundacji; utrata praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu) członek Zarządu Fundacji może zostać odwołany przez pozostałych członków Zarządu, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu, pod warunkiem, że będą to co najmniej dwie osoby.

6. Zarząd Fundacji powołuje w drodze uchwały z pośród swoich członków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu na czas nieokreślony.

7. Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu mogą zostawić odwołani z funkcji przez pozostałych członków Zarządu jedynie w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez pozostałych członków Zarządu, pod warunkiem, że będą to co najmniej dwie osoby.

§ 12

  1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należą:

a) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

b) uchwalanie regulaminów,

d) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

e) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,

f) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

g) podejmowanie uchwał w sprawie wynagrodzenia Zarządu Fundacji,

h) występowanie z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacja Fundacji.

  1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
  2. Do kompetencji Prezesa Zarządu należą:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.

5. Prezes Zarządu co roku zobowiązany jest tworzyć roczne sprawozdanie z działalności Fundacji i przechowywać je przez okres 5 lat.

6. Wiceprezes Zarządu posiada kompetencje Prezesa Zarządu.

§ 13

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenie Zarządu zwołuje dowolny członek Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, telefoniczne lub osobiście na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów uchwała nie może zostać podjęta.

§ 14

Członek Zarządu, Prezes Zarządu oraz Wiceprezes Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji lub z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej lub innego stosunku prawnego.

Sposób reprezentacji

§ 15

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, składać mogą Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo.

2. W sprawach majątkowych powyżej kwoty 100 000 zł wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 16

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji w formie uchwały podjętej jednogłośnie. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 17

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd Fundacji przy zgodzie wszystkich członków Zarządu.

§ 18

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy obecności wszystkich członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.
5. Statut nabiera mocy prawnej z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta Kraków.

Statut został przyjęty i podpisany przez Fundatorów dnia 18.03.2015.

[totop]